Innmelding

I skjemaet nedenfor fyller du ut alle opplysninger om deg som produsent og om dyret/dyrene du ønsker å få slaktet. Det er også et felt for "Når ønsker du å levere dyr til slakt?", der setter du inn ditt ønske. VI bekrefter slaktedato til deg på mail/eller telefon!!

Transport av dyr
Når det gjelder transport av dyr gjelder regler fra Mattilsynet, (se lovteksten her https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139#KAPITTEL_3 )

  • Er det mer en 50 km fra fjøs til slakteriet kreves det Kompetansebevis på sjåfør, og firmaet sjåføren jobber i må ha Transportørgodkjenning. 
  • Dette er 2 forskjellige nummer som utstedes av Mattilsynet
  • Kurs gjennomføres av Animalia